Бош отново отбелязва рекорден оборот и печалба за 2018 г.

 Статии

Технологична инструкция за изграждане на топлоизолационни системи
  Цел на настоящата инструкция е да изясни и определи технологията на полагане и монтаж на интегрирани ...

19

 Календар

Бош отново отбелязва рекорден ...

Публикувано на: 2019-02-22 07:59:19

Бош отново отбелязва рекорден оборот и печалба за 2018 г.

„  Приходите отпродажби нараснаха до 77,9 млрд. евро

„  Печалбата отдейността (EBIT) възлиза на 5,3млрд. евро

„  EBIT-маржът е 6,9%

„  Автоматизираношофиране – инвестиции за 4 млрд. евро

„  Електромобилност– продажбите ще достигнат 5 млрд. евро през 2025 г.

„  Изкуственинтелект – 4000 експерти по изкуствен интелект до 2021 г.

 

Щутгарт, Германия – ГрупаБош продължава своя успешен курс на развитие. Въпреки трудните икономическиусловия и слабата пазарна конюнктура, приходите от продажби и печалбата през2018 г. отново достигнаха нивото от изминалата година, която беше рекордна завсички времена. Според предварителните данни през 2018 г. доставчикът натехнологии и услуги е реализирал приходи от продажби за 77,9 млрд. евро.Оборотът бе силно засегнат от курсовите разлики, възлизащи на 2,1 млрд. евро.След корекция на този ефект ръстът е 4,3%. „Въпреки суровия икономически климатБош се представи добре през 2018 г. Продажбите и финансовият резултат отново сана рекордно ниво“, заяви д-р Фолкмар Денер, председател на Управителния съветна Robert Bosch GmbH, по време на представянето на предварителните резултати накомпанията. „Като лидер в иновациите ние искаме активно да участваме в трансформациятана нашите пазари, както в технологичен, така и в бизнес план. Стратегията ни,фокусирана върху свързаността, вече дава плодове“ – добави Денер. През 2018 г.Бош е продал общо 52 млн. свързани в интернет продукти, което е с 37% повече отпредходната година. Оперативната печалба на Бош преди лихви и данъци (EBIT) достигна 5,3млрд. евро. Това вероятно ще доведе до марж на оперативната печалба от 6,9%.„През 2019 г. Бош ще се стреми да се развива по-добре от своите пазари и даосигури високо ниво на приходите, въпреки очакваните трудни икономическиусловия“, каза проф. Щефан Азенкершбаумер, зам.-председател на Управителниясъвет и главен финансов директор. "Планираме да направим всички нашибизнес сектори още по-конкурентни, за да можем да финансираме разрастването натехнологичното ни лидерство, а заедно с него и бъдещето на нашатакомпания." 

Автоматизация I: Предварителни инвестиции на стойност 4 млрд. евро

Автоматизираното шофиранее един от фокусите на изследователската дейност на компанията. Бош следва двапътя на развитие за преминаване към мобилност без произшествия. Първият обхващасистемите за подпомагане на водача, които ще позволят частично автоматизираношофиране в личните автомобили (нива на автоматизация 2 и 3). Бош е технологичени пазарен лидер в тази област. През тази година компанията очаква да генерираоборот от 2 млрд. евро със системи за подпомагане на водача. Вториятпът на развитие ще доведе до шофиране без водач от началото наследващото десетилетие (нива на автоматизация 4 и 5). „Шофирането без водач щепромени изцяло индивидуалната мобилност. На пазара ще излязат революционни бизнесмодели, като робо-таксита и шатъл мобилност”, каза Денер.Поради техническата сложност на автоматизацията Денер я разглежда като бъдещ инвестиционенфокус: „За периода до 2022 г. очакваме първоначалните ни инвестиции дадостигнат 4 млрд. евро.“ Около 4000 инженери на Бош работят върхуавтоматизираното шофиране.

Автоматизация II: Цялостна екосистема за мобилни услуги

Пазарният потенциал наавтоматизираното шофиране е огромен – между 2015 и 2030 г. личната мобилност щесе увеличи с 50% (източник: ITF). Поради това анализаторите очакват презследващите 10 години пазарът на хардуер и софтуер за автоматизирано шофиране дадостигне около 60 млрд. долара (източник: Roland Berger). До 2025 г.по-голямата част от 2,5-те милиона шатъл бусове, движещи се по света, ще бъдат безводачи (източник: Roland Berger). Експертите прогнозират, че до 2035 г.продажбите, свързани със споделена мобилност, ще достигнат близо 160 млрд.долара (източник: BCG). Бош ще предлага технологии и услуги за тази форма намобилност. Екосистематана Бош за мобилни услуги комбинира решения за резервации, заплащане,паркиране, зареждане, администриране, поддръжка и инфотейнмънт. Сред тезиуслуги е и „Удобно зареждане“ – свързано решениеза навигация и зареждане на електромобили. Първият постоянен клиент на Бош егерманският производител на електрически превозни средства Sono Motors."Със свързаните ни решения електромобилността ще се превърне в част отежедневието ни", заяви Денер.

Електрифициране I: Лидерска позиция на масовия пазар

През 2018 г. Бош стартира30 проекта за електромобилност на стойност няколко млрд. евро. Компанията целидо 2025 г. да увеличи десетократно продажбите си в тази област до 5 млрд. евро."Стремим се към лидерската позиция на масовия пазар заелектромобилност", заяви Денер. Никоя друга компания не е така широкодиверсифицирана в тази сфера като Бош. Бош електрифицира всички видовезадвижвания – от велосипедите до камионите. Днес над 1 млн. автомобила по светаса оборудвани с електрически или хибридни компоненти от Бош. „В бъдеще няма даима електромобил без компонент от Бош”, продължи Денер. Това се отнася на първомясто за Китай, най-големият пазар за електромобилност в света, където Бош вечее лидер в сегмента на леките автомобили. Компанията наскоро влезе встратегическо партньорство за автоматизирано и електрическо шофиране с китайскияпроизводител на електромобили NIO. През 2019 г. Бош ще стартира в Китай ипроизводство на e-axle – цялостнотосистемно решение за задвижване на електрически автомобили. Преди няколкоседмици започна и серийното производство на разработения наскоро 48-волтов акумулатор. През 2030 г.20% от новите автомобили в света ще бъдат частично електрифицирани с 48-волтовисистеми. Освен това с придобиването на ЕМ-motive GmbH Бош допълнителнозаздравява позицията си на бързо растящия електромобилен пазар.

Електрифициране II: Електрифициране на транспорта на стоки

До 2030 г. световнияттрафик на стоки ще се удвои (източник: ITF). „Искаме камионите да превозваттовари, но да не бъдат товар за климата и качеството на въздуха. Това може дасе постигне с електрифициране“, каза Денер. Още през 2030 г. един от всеки 4нови автомобила в света (почти всеки 3-ти в Китай) ще бъде поне частичнозахранван с електричество. Тук Бош ще се възползва от предимствата си:продуктовото портфолио на компанията за превоз на стоки без емисии включва 36-волтови задвижвания за товарни е-байкове, електрозадвижвания за скутери, цялостни системни решения за леки и тежки ванове, заполуремаркета, а в бъдеще – и горивни клетки за задвижване на 40-тонни камиони. „Готови сме запазара – с частично и пълно електрозадвижване, с акумулатори и горивни клетки“,заяви Денер.

Изкуствен интелект I: Акцент в експертността на Бош

Индустриалните приложенияна изкуствения интелект ще бъдат основенакцент в бъдещата специализация на Бош. „До средата на идното десетилетиеискаме всички наши продукти да бъдат с изкуствен интелект или той да участва вразработката и производството им. Вярно е, че американските и китайскитекомпании доминират в тази област на потребителската индустрия, каза Денер, нобез опит в областта на мобилността, производството и сградите, потенциалът имще изостане в сравнение с индустриалния изкуствен интелект. Бош си поставяамбициозни цели: „Като иновационен лидер ние искаме да сме водещи и в областтана изкуствения интелект.” За да осъществи стремежа си, компанията планира до2021 г. да увеличи 4 пъти броя на експертите си в тази област.

Изкуствен интелект II: Успехи в космоса и на пътя

Служителите в Центъра за изкуствен интелект на Бош работят върху150 проекта. Един от тях е сензорната система SoundSee. “С технологията намашинното обучение алгоритъмът на SoundSee „чува“ дефектите”, обясни Денер. Потози начин неизправностите на машините могат да се прогнозират точно, което отсвоя страна намалява разходите за поддръжка и увеличава производителността.През май тази година системата SoundSee ще бъде изпратена на Международнатакосмическа станция. Бош вижда търговски приложения за нея в производството,сградите и автомобилите. Друг пример за напредък в тази сфера е многофункционалнатакамера за автоматизирано шофиране, която комбинира алгоритми за обработка наизображения с методи на изкуствения интелект. Резултатът е интелигентнаавтомобилна камера, която забелязва пешеходците и веднага разпознава ипредсказва поведението им.

Вътрешни обучения – „Bosch Learning Company“ и „Bosch Tube“

Всяка година Бошинвестира около 250 млн. евро в обучение на своите служители. Те могат даизбират измежду 19 000 различни програми. Целта е сътрудниците да получат новиумения, за да са подготвени да навлязат в иновативни бизнес области. Освен товаинициативата „BoschLearning Company“ интегрира обучението в ежедневните задачи наслужителите. Нови формати като видео тренинги и приложения за обучение вдвижение допълват традиционните курсове. „Инициативата Bosch Learning Companyнасърчава служителите да поемат лична отговорност за обучението си и данапредват със собствени темпове,” посочи Денер. Съвсем нова разработка е „BoschTube“, нещо като YouTube за служителите на Бош, където те могат да създаватсвои собствени видеоуроци и да ги качват в платформата.

Гъвкавост – корпоративна централа с една обща цел

В началото на годинатаБош преструктурира начина, по който фирмената централа работи с оперативнитеотдели. „Идеята е централният офис да предоставя идеална подкрепа на нашитедивизии при трансформацията на решенията за мобилност и свързаност чрез Интернетна нещата“, заяви Денер. За тази цел Бош опрости структурите в корпоративнитесфери на услуги като покупките и човешките ресурси и консолидира 40 отдела в20. Отсега нататък за тях ще отговарят четирима членове на управителния съветвместо 8. Останалите ще ръководят оперативните звена. Общо около 20 000сътрудници на Бош работят в отделите за покупки, финанси, човешки ресурси и IT.

Развитие на бизнеса през 2018 г. по бизнес сектори

През 2018 г. оборотът набизнес сектор „Решения за мобилност“ отново изпревари световното автомобилнопроизводство. Според предварителните данни продажбите са нараснали с 2,3% до 47млрд. евро. След корекция на ефекта от курсовите разлики ръстът е 4,7%. Бизнессекторът „Потребителски стоки“ регистрира продажби от 17,8 млрд. евро, коетопредставлява спад с 3,2%. Неблагоприятното влияние на курсовите разлики исилният ценови натиск на основните пазари оказаха негативно влияние върхуразвитието на бизнеса на BSH Hausgeräte GmbH и „Електроинструменти“. Без ефектаот курсовите разлики ръстът в оборота е 0,9%. В сектор „Индустриална техника“продажбите нараснаха до 7,4 млрд. евро. С 8,9% този сектор постигна най-високияръст. След коригиране на ефекта от курсовите разлики растежът е 11%. Секторът „Технологииза задвижване и управление“ продължи положителното си развитие. В момента Бошпланира да продаде бизнеса с опаковъчни машини на „Индустриална техника“.Бизнес сектор „Енергийна и сградна техника“ отчете продажби от 5,5 млрд. евро.Увеличението е с 2,3% или 4,7% след корекция на ефекта от курсовите разлики.

Развитие на бизнеса през 2018 г. по региони

Бош отбеляза положителноразвитие на бизнеса в Европа, като оборотът нарасна до 41 млрд. евро.Увеличението е от 2,1%, или 3,7% след коригиране на ефекта от курсовитеразлики. Ръст отбелязаха най-вече Германия и Австрия. Продажбите в СевернаАмерика се увеличиха до 12,3 млрд. евро или номинален ръст от 2,8%. (7,9% сотчетен ефект на курсовите разлики). Основният фактор за този ръст еавтомобилният бизнес. Продажбите в Южна Америка остават под нивото отпредходната година. Съществена роля изигра изключително негативният ефект откурсовите разлики на основните пазари Бразилия и Аржентина. В номиналноизражение оборотът спадна със 7,8% до 1,4 млрд. евро. След корекция на ефектаот валутните курсове ръстът на продажбите е 8,9%. Продажбите в ТихоокеанскаАзия и Африка са нараснали с 0,4% до 23,2 млрд. евро. С коригиран ефект откурсовите разлики увеличението е 3,1%. В момента този регион генерира почти 30%от целия оборот на компанията.

Броят на служителите нараства със 7 800

Към 31.12.2018 г. в Бошработят около 410 000 служители. Те са със 7800 повече в сравнение спредходната година. Най-голямо увеличение на броя на служителите се наблюдава вЕвропа и Тихоокеанска Азия. Локациите в Германия посрещнаха нови 1700 колеги.Търсенето на IT и софтуерниспециалисти остава високо.

Перспективи за 2019 г.: Осигуряване на високо ниво на приходите

Бош очаква глобалнатаикономика да расте с темп от 2,3% през 2019 г. „Предпазливата ни прогноза седължи на многобройните динамични геополитически събития, като неясната ситуацияс Brexit и различните търговски конфликти. Освен това агресивнитепротекционистки икономически политики под формата на наказателни мита иоттегляне от споразуменията за свободна търговия подкопават потребителскототърсене и инвестициите”, заяви Азенкершбаумер, главен финансов директор на Бош.Независимо от неблагоприятната конюнктура, Бош очаква да се развива по-добре отпазарите си през текущата година и въпреки значителните първоначалниинвестиции, да продължи да осигурява високо ниво на приходите си.

          

 

Група Бош е водещсветовен доставчик на технологии и услуги с около 410 000 служители (към31.12.2018 г.). По предварителни данни през 2018 г. компанията реализирапродажби в размер на 77,9 млрд. евро. Дейността на Бош е организирана в четирибизнес сектора – „Решения за мобилност”, „Индустриална техника”, „Потребителскистоки” и „Енергийна и сградна техника”. Като водеща IoT компания Бош предлагаиновативни решения за интелигентния дом, умните градове, свързаната мобилност исвързаната индустрия. Със своята компетентност в сензорните технологии,софтуера и услугите, както и със своя собствен IoT облак, компанията предлагана потребителите си свързани, разнообразни решения за най-различни области самоот един доставчик. Стратегическа цел на Бош е разработването на „Техника заживота” – иновативни и вдъхновяващи решения за подобряване качеството на животв свързания свят. Група Бош включва Robert Bosch GmbH и неговите около 440дъщерни и регионални дружества в 60 държави. Заедно с търговските и сервизнипартньори, производствената, инженерната и търговската мрежа на Бош включват почтивсяка една държава в света. Основата за бъдещия растеж на компанията е нейната иновативнасила. В Бош работят 69 500 разработчици и изследователи в около 125локации по целия свят.

Компанията е основана през 1886 г. в Щутгарт от Роберт Бош (1861 – 1942)като “Работилница за фина механика и електротехника“. Специфичната юридическаструктура на Robert Bosch GmbH гарантира предприемаческата свобода на ГрупаБош, давайки възможност за дългосрочно планиране и инвестиции в значими занейното бъдеще иновации. Благотворителната фондация Robert Bosch Stiftung GmbHпритежава 92% от капитала на Robert Bosch GmbH. Мажоритарното право на глас седържи от индустриалния тръст Robert Bosch Industrietreuhand KG, който изпълняваи предприемаческите функции на собственика. Останалата част от дяловете сеуправлява от семейство Бош и Robert Bosch GmbH.

 

Допълнителна информация можете да намерите на www.bosch.com, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.com, www.twitter.com/BoschPresse.

 

  

  

  

 

 

 Обратно към новините в ZonaStroitelstvo

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: www.bosch.bg


Реклама

www.zonastroitelstvo.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail: